• Hacıbey Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi.No:5 Nallıhan/ANKARA
  • 03217851514
  • [email protected]

Nallıhan  Yerel Eylem Grubu Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Uzman Personel alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Koşullar

a-Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
b-Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
c-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)

 

1-Uzman Pozisyonu
1.1-İşin Tanımı ve Özellikleri:

 

Derneğimizin onaylanmış yerel Kalkınma Stratejisi kapsamındaki faaliyet ve projelerin gerektirdiği hazırlık, organizasyon ve benzeri diğer teknik görevlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere 10.06.2024-30.09.2024 tarihleri arasında 1 adet Uzman personel istihdam edilecektir.

 

1.2-Uygunluk Kriterleri:

 

a-Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından veya 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olmak, (Lisans diploması/yüksekokul diploması)
b-En az 1 yıllık genel iş tecrübesine sahip olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı). (Uzman alımlarında adayların 1 yıl herhangi bir işte çalışmış olmaları yeterlidir. Adayın proje, program gibi faaliyetlerde çalışmış olması zorunluluk kriteri değildir. Ancak bu gibi faaliyetlerde çalışmış olmak YEG tarafından aday seçiminde sıralama kriteri olarak değerlendirilebilir.)
c-Dernek yönetim kurulumuzun görevlerini Avrupa Birliği ve/veya Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından tanımlanan ticari, ailevi, ekonomik vb. çıkar ilişkisi olmadan, tarafsız, nesnel bir şekilde yerine getirebilmesi maksadıyla adayın, dernek yönetim kurulu ile aralarında sıhri hısımlık ilişkisinin bulunmaması..

 

1.3-Sıralama Kriterleri

Uygunluk kiterlerini sağlayan adayların sıralamasında kullanılır

a-Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
b-Adayın 1 yıllık iş tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
c-Adayın 30 yaşını geçmemiş olması veya kadın olması
d-Adayın ikametgâhının YEG alanında olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması
e-Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler

 

Not: (Adayların değerlendirilmesi 100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır.

 

2-Başvuru Süreci

 

Başvuruların en geç 07/06/2024 saat  17:00’a kadar elden veya posta veya elektronik posta yoluyla yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru Formu www.nallihanyeg.org web adresimizden veya aşağıda adresi yazılı Dernek Ofisimizden temin edilebilir.

Başvurular yukarıda belirtilen pozisyonlar için gerçekleştirilecektir. YEG Uzman İşe Alım İşlemleri Rehberi ve eklerinde belirtilen uygunluk kriterlerine sahip tüm adaylar mülakata davet edilecektir.

 

Başvuru formunda verilen bilgilerin hatalı olması veya istenen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.

 

Başvuru değerlendirme sonuçları www.nallihanyeg.org Web sitemizde yayınlanacaktır.

 

Kazanan adaylardan ilanda yer alan ve tercih edilen kriterler dikkate alınarak aşağıdaki belgeler istenecektir:

 

Lisans/Yüksekokul Diploma/Çıkış Belgesi -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi), zorunlu
İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın gerekli mesleki tecrübesini gösteren yazı zorunlu
Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
Adli Sicil Kaydı
Sağlık Raporu
Sertifika/Katılım Belgesi
Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği/İkametgahİlmuhaberi

 

Kazanan adaylar yukarıda sayılan belgeleri kendilerine verilen süre içerisinde Derneğimize ibraz edememeleri durumunda haklarını yitirmiş sayılacak ve yedekten kazanan adaylar işe başlamaya hak kazanacaklardır.

NOT: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Derneğimizin (www.nallihanyeg.org) web sayfasında veya Dernek Ofisimiz İlan Panosunda ilan edilecek olup, mülakat tarihi ve yeri mülakata girmeye hak  kazanan adayların Başvuru Formunda bildirdiği elektronik posta adresine ayrıca    gönderilecektir.

Adres: NALLIHAN YEREL EYLEM DERNEĞİ

Hacıbey Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:5/A Nallıhan/ANKARA

İletişim:

Tel: 0 312 785 15 14-0 546 229 77 83

E-Posta: [email protected]